Antroposofische Jeugdzorg

Er zijn drie vormen van antroposofische jeugdzorg. De NVAZ biedt de mogelijkheid tot het vormen van een platform waar meerdere betrokkenen binnen deze jeugdzorg elkaar kunnen ontmoeten.


1. consultatiebureaus, schoolartsen
2. kindertherapeuticum (Zeist)
3. instellingen voor jeugd met een verstandelijke beperking

1. Er zijn ca. 25 antroposofische consultatiebureaus, waar antroposofische professionals vanuit aanvullende gezichtspunten kinderen (en hun ouders) in hun ontwikkeling begeleiden. Naast het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg is een welbegrepen respect voor het unieke en individuele van ieder kind en zijn ouders het uitgangspunt van deze bureaus. Een aantal vrije scholen hebben een antroposofische schoolarts, die vaak deel uitmaakt van een ondersteunend 'zorgteam' dat de school begeleidt.


2. Het Kindertherapeuticum in Zeist is een jeugdgezondheidscentrum op antroposofische grondslag. Hier combineren specialisten hun kennis uit de reguliere en uit de antroposofische kindergeneeskunde, uit de kinderpsychiatrie en pedagogie en richten zich specifiek op kinderen en hun gezondheid.


3. In de visie op Jeugdzorg van de instellingen staat de ontwikkeling van de individuele mens centraal. De antroposofie gaat uit van de unieke kwaliteiten van ieder mens, gehandicapt of niet, en diens wens een zinvol leven te leiden. Ieder mens is een uniek wezen met een gezonde individuele kern. Met een geïntegreerde behandeling binnen drie leefsferen (wonen, onderwijs en vrije tijd) proberen de instellingen ieder kind in zijn ontwikkeling maximaal te ondersteunen.